Οι Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες
στην Εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας

online αγγλικά για άτομα με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες

Η Iδιαιτερότητα του
κάθε Μαθητή

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι πολύτιμο εφόδιο για κάθε μαθητή. Είναι σημαντική η προσπάθεια και αφοσίωση τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του και να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών του.
Οι ανάγκες του κάθε μαθητή είναι ξεχωριστές αφού το κάθε παιδί έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που δέχεται, να τις κατανοεί, να τις απομνημονεύει και τέλος, να αξιοποιεί και να εφαρμόζει τις γνώσεις του στην πράξη.

Οι ‘μαθησιακές ιδιαιτερότητες’ αναφέρονται σε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται το παιδί τις νέες πληροφορίες. Όταν οι ιδιαιτερότητες του παιδιού δεν έχουν την ειδική αντιμετώπιση που χρειάζονται, τότε εμφανίζονται δυσκολίες στην ομιλία, ανάγνωση, γραφή και κατανόηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορεί:

Να παρουσιάζουν “δυσκολία” στο να συσχετίσουν τον ήχο του γράμματος της αλφαβήτου με το σύμβολο (γράμμα). Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ορθογραφία και ανάγνωση των Ελλήνων μαθητών όπου στην Αγγλική γλώσσα οι αντιστοιχίσεις των ήχων με τα γράμματα δεν είναι τόσο σαφείς όσο στην Ελληνική γλώσσα.

Να χρειάζονται στήριξη στο να οργανώσουν τις ιδέες τους και να τις εκφράσουν γραπτά.

Να ξεχνούν εύκολα το λεξιλόγιο ή να “δυσκολεύονται” να κατανοήσουν γραμματικούς κανόνες και να τους εφαρμόσουν στην πράξη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση κειμένων αλλά και την σωστή σύνταξη στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Τέλος, να τους είναι πιο σύνθετο να συγκρατήσουν στη μνήμη τους πληροφορίες από μεγαλύτερα κείμενα σε ακουστικές ασκήσεις.

Επιπρόσθετα, οι “δυσκολίες” που εμφανίζονται στην ξένη γλώσσα μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα που μπορεί να μην είχαν εντοπιστεί έως τώρα. Οι ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες όσον αφορά τη μητρική γλώσσα αποτελούν επίσης ουσιαστικό θεμέλιο για την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορεί:

Να παρουσιάζουν “δυσκολία” στο να συσχετίσουν τον ήχο του γράμματος της αλφαβήτου με το σύμβολο (γράμμα). Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ορθογραφία και ανάγνωση των Ελλήνων μαθητών όπου στην Αγγλική γλώσσα οι αντιστοιχίσεις των ήχων με τα γράμματα δεν είναι τόσο σαφείς όσο στην Ελληνική γλώσσα.

Να χρειάζονται στήριξη στο να οργανώσουν τις ιδέες τους και να τις εκφράσουν γραπτά.

Να ξεχνούν εύκολα το λεξιλόγιο ή να “δυσκολεύονται” να κατανοήσουν γραμματικούς κανόνες και να τους εφαρμόσουν στην πράξη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση κειμένων αλλά και την σωστή σύνταξη στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Τέλος, να τους είναι πιο σύνθετο να συγκρατήσουν στη μνήμη τους πληροφορίες από μεγαλύτερα κείμενα σε ακουστικές ασκήσεις.

Επιπρόσθετα, οι “δυσκολίες” που εμφανίζονται στην ξένη γλώσσα μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα που μπορεί να μην είχαν εντοπιστεί έως τώρα. Οι ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες όσον αφορά τη μητρική γλώσσα αποτελούν επίσης ουσιαστικό θεμέλιο για την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

O ρόλος
του Εκπαιδευτικού

Η δουλειά του παιδαγωγού είναι να βοηθήσει το παιδί με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές να μάθει πιο εύκολα και ευχάριστα ώστε να αγαπήσει μια ξένη γλώσσα. Η ειδική κατάλληλη στήριξη που μπορεί να έχει ένας μαθητής θα τον βοηθήσουν τόσο στην ανάπτυξη της μητρικής όσο και της ξένης γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να μάθει τεχνικές και να τις μεταφέρει από τη μία γλώσσα στην άλλη για να διαχειρίζεται ό,τι τον δυσκολεύει και παράλληλα αυτονομείται καλύτερα.
online αγγλικά για άτομα με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες